?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Rada Powiatu : Zadania Rady
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Rada Powiatu

Zadania Rady

 

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwoływanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • powołanie i odwołanie, na wniosek starosty skarbnika powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz rozwiązywania lub występowania z nich,
 • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 • określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady Powiatu są rozpatrywane na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu są jawne.

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl