?> Strona Powiatu Gostyńskiego : Oświata : Najlepsza praca magisterska tematycznie związana z Powiatem Gostyńskim
Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Oświata

Najlepsza praca magisterska tematycznie związana z Powiatem Gostyńskim

 

 

Wykaz prac magisterskich złożonych na konkurs "Najlepsza praca magisterska tematycznie związana z Powiatem Gostyńskim"

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa uczelni

Temat pracy

2007

1

Katarzyna Chlebowska

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Analiza gospodarki budżetowej w latach 2003- 2006

2

Dariusz Gano

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Alkoholizm w Gostyniu. Stan aktualny oraz profilaktyka.

3

Zbigniew Gruszka

Akademia Ekonomiczna w  Poznaniu

Czynniki motywujące na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

4

Julita Krzyżyńska

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Bezrobocie w Gminie Krobia w latach 1989-2006

5

Piotr Wierzchowski

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zarys dziejów sportu w Gostyniu w latach 1990-2005

2008

1

Urszula Burzyńska

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (na podstawie Gimnazjum w Pogorzeli)

2

Wiktor Bogusławski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pogorzela - zarys dziejów

3

Wojciech Krasowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wpływ zmiennego poziomu piętrzenia zbiornika wodnego Jeżewo na kształtowanie się stanów płytkich wód podziemnych

4

Honorata Agnieszka Biernaczyk

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Ocena stanu agrotechniki buraka cukrowego na terenie gminy Poniec

5

Kordek Arleta

Uniwersytet Szczeciński w  Szczecinie

Folklor Biskupiański jako czynnik integracji społecznej. Na przykładzie badań w gminie Krobia.

6

Adam Ratajczak

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Występowanie ptaków krukowatych Corvidae w cyklu rocznym na terenie Gostynia w latach 2006-2007.

7

Wawrzyniak Robert

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Geneza i rozwój Klubu Sportowego Kania Gostyń

2009

1

Karolina Wojtaś

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Postawy osób bezrobotnych z Powiatu Gostyńskiego wobec migracji zarobkowych

2

Karolina Szcześniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Proces pozyskiwania środków unijnych wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Powiatu Gostyńskiego

3

Tomasz Ławecki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wartość gospodarcza rodów pszenżyta ozimego na podstawie doświadczeń przedrejestrowych

4

Karolina Prywerek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Gostyń w latach 2000 - 2009

5

Sławomir Wojtkowiak

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Charakterystyka i strategia rozwoju miasta Gostyń

6

Joanna Jakubowska

Uniwersytet Zielonogórski

Leksyka gwary biskupińskiej. Studium leksykograficzno - aksjologiczne

7

Łukasz Dudek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmiany przynależności administracyjnej Powiatu Gostyńskiego

8

Anna Gęstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zjawisko globalizacji na terenie Powiatu Gostyńskiego

9

Agnieszka Zyber

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Święta Góra w Gostyniu jako miejsce Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana” im. Józefa Zeidlera i innych przedsięwzięć muzycznych

10

Paulina Konieczna

Politechnika Poznańska

Analiza sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa z sektora rolno - spożywczego

2010

1

Monika Wojciechowska

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

„Stosunek młodzieży szkolnej do folkloru muzycznego biskupizny”

2

Dariusz Kasperkowiak

Politechnika Poznańska

„Projekt koncepcyjny przebudowy geometrii skrzyżowania na przecięciu dróg powiatowych nr 4907P oraz nr 4938P w powiecie gostyńskim”

3

Weronika  Jankowska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

„Kształtowanie długu publicznego oraz deficytu budżetowego na przykładzie powiatu gostyńskiego w latach 2004-2008”

4

Krzysztof Bąk

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

„System zarządzania kapitałem ludzkim”

5

Bartosz Klimkowski

Uniwersytet Zielonogórski

Porównanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie gostyńskim i kościańskim”

6

Karolina Hańć

Politechnika Wrocławska

„Projekt koncepcyjny południowej części obwodnicy miasta Gostyń”

7

Krystian Juśkiewicz

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Gospodarka finansowa jednostki terytorialnej w latach 2004-2008 na przykładzie gminy Poniec”

2011

1

Paweł Malinowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kształtowanie wizerunku miasta i gminy Gostyń

2

Katarzyna Klemczak

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Szlak „Wielkopolska Podkowa” jako przykład możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki

3

Mikołaj Różański

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Funkcjonowanie Klubu Pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

4

Joanna Jakubiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gostyński Czarny Legion. Przyczynek do dziejów zbliżenia polsko – niemieckiego w latach 1945- 2010

5

Marta Żydek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkielet konstrukcyjny architektury gotyckiej i neogotyckiej oraz wyposażenie wnętrza kościoła pw. św. Jadwigi w Pępowie

6

Katarzyna Paszkowiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wpływ badania satysfakcji klienta zewnętrznego na proces doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

7

Aldona Majchrzak

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Powiatowy urząd pracy jako podmiot polityki zatrudnienia

8

Agnieszka Jagodzińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oszustwo kredytowe – aspekt kryminalistyczny ( na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2008-2010

9

Jakub Fabisiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia Szkół Podstawowych w Gminie Pogorzela”

10

Bernadeta Urbańska

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Działalność Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp

11

Marta Polerowicz

Uniwersytet Szczeciński Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie

Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu jako jeden z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce, miejsce pielgrzymek oraz pomnik historii Prezydenta RP.

2012

1

Karolina Horała

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Znaczenie edukacji regionalnej w kształceniu polonistycznym na poziomie gimnazjalnym. Projekt edukacyjno – wychowawczy pt. „Ziemia Gostyńska wczoraj i dziś”

2

Anna Maria Kaczmarek

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

„Elementy edukacyjne w pracy przedszkola na podstawie badań przeprowadzonych w przedszkolach w powiecie gostyńskim.

3

Paulina Dudek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„Rola funduszy unijnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego na przykładzie Powiatu Gostyńskiego”

4

Łukasz Lisiecki

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

„Prasa lokalna w Polsce na przykładzie Życia Gostynia”

5

Monika Kaniewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Czynniki motywujące pracowników na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu”

6

Anna Andrzejewska

Akademia Wychowania Fizycznego

„Folklor biskupiński jako atrakcja turystyczna i element promocji gminy Krobia”

7

Marcin Śląski

Politechnika Poznańska

„Odnowa wód pralniczych na przykładzie FHU „MEDIJ” w Pępowie k/Gostynia”

8

Dorota Jańczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu

„Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych”

9

Monika Plackowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu

„Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych na finansowanie zadań gminy na przykładzie gminy Gostyń”

2013

1

Alicja Dudun

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wpływ ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych w zlewni rzeki Kani

2

Paweł Malinowski

Uniwersytet Szczeciński Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie

Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu koncepcji rozwoju lokalnego na przykładzie gminy i powiatu gostyńskiego w latach 2006-2012

3

Jolanta Pożegowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaiu

Rodzinny nadzór kuratorski jako forma korekty i wsparcia rodzin dysfunkcyjnych

4

Damian Stanisławski

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Rola Internetu w procesie socjalizacji młodzieży (na przykładzie uczniów ZSOiZ w Krobi)

2014

1

Hanna Lada

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Różne strategie w radzeniu sobie dzieci z Domu Dziecka z sytuacją emocjonalnie trudną w opinii wychowawców

2

Maria Ignasiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Gostyń – Góra Zamkowa (stan.33)

3

Daria Walkowiak

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Znaczenie funduszy strukturalnych  w rozwoju gmin powiatu gostyńskiego

4

Agnieszka Śpitalniak

Politechnika Poznańska

Główne aspekty zagrożeń pożarowych zaistniałych na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2002 – 2012 w funkcji bezpieczeństwa społecznego

5

Joanna Olejnik

Uniwersytet Wrocławski

Strategie migracyjne Gostyniaków. Aktywność migrantów zagranicznych – wyjazdy i powroty

6

Rafał Łodyga

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu

Analiza i ocena możliwości systemu reagowania kryzysowego w Powiecie Gostyńskim

7

Marta Danielczak

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości
w Poznaniu

Zawieranie i rozliczanie kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia
na podstawie Boni Fratres Marysiniesis Sp. z o.o.

8

Anna Bzdęga

Wyższa Szkoła Pedagogiki
i Administracji
im. Mieszka I
w Poznaniu

Proces rekrutacji i selekcji pracowników w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gostyniu

9

Ewa Janowska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie

Taniec jako forma aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na przykładzie działalności ogniska tanecznego   w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik

2015
1

Agnieszka Danek

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Analiza bezrobocia w gminie Gostyń

2

 Zofia Wolniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analiza mediów lokalnych
w powiecie gostyńskim w latach 2014-2015
3

Hubert Kuliński

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Wpływ zbiornika małej retencji Jeżewo na przyległe tereny leśne

4

 Irmina Turbańska

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu

Bezrobocie i dyskryminacja kobiet w powiecie gostyńskim w latach 2004-2013

5

Agnieszka Gnacy

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Znaczenie fiskalne wybranych podatków lokalnych na przykładzie gminy Piaski

6

Klaudia Woźniak

Uniwersytet Zielonogórski
w Zielonej Górze

Projekt adaptacji kamienicy
w zabudowie plombowej

2016
1

Agata Pożegowiak

Politechnika Poznańska

Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Towarowej w Gostyniu

 

2

 Sebastian Nowak


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Możliwości realizacji ideałów patriotycznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w gimnazjum

3

Anna Lipowczyk-Łodyga

 

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Analiza wybranych zespołów popegeerowskich w kontekście zagospodarowania przestrzennego

 

4

Marek Juskowiak

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Wpływ wieku drzewostanów na ilość martwego drewna w drzewostanach dębowych w Nadleśnictwie Piaski

 

2017
1

Marcin Nyczka

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Ocena współpracy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu z pozostałymi podmiotami KSRG oraz podmiotami współpracującymi  w systemie podczas likwidacji pożarów oraz miejscowych zagrożeń na terenie powiatu gostyńskiego

 

 

2

Martyna Mruk

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

Koncepcja rozwoju turystyki w powiecie gostyńskim

3

Adrianna Wencel

Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Lesznie

 

Międzypokoleniowy przekaz kultury ludowej  w rodzinach z regionu Biskupizny

 

 

4

Dominika Kwaśniewska

Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Lesznie

 

 

 Czynniki wpływające  na kondycję fizyczną seniorów w ich ocenie (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej  w Chumiętkach)

 

 

 

Prace laureatów zostały wyróżnione pogrubieniem

 

 

 

drukuj Prześlij
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl